Uutiset

Lapinlahden sairaala-alueen kilpailuehdotus – eriävä mielipide

Lapinlahden sairaala-alueen kilpailuehdotus – eriävä mielipide

Helsingin kaupunginhallitus 22.6.2020 Asia 27 Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen

Eriävä mielipide:

 1. Helsingin kaupungin tavoitteena on kaupunginhallituksen 24.6.2019 § 485 hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti luopua tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Samalla kuitenkin on tarkoitus parantaa kaupungin omistamien kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden tilojen säilymistä. Sama periaate on kirjattu myös kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 hyväksymään strategiaohjelmaan vuosiksi 2013-2016.
 2. Kaupunkiympäristölautakunta on 11.12.2018 § 646 päättänyt yksimielisesti, että kaupunki ei ryhdy itse toteuttamaan kiireellisessä peruskorjaustarpeessa olevien Lapinlahden sairaalan tilojen kunnostusta, ja päättänyt järjestää konseptikilpailun sairaala-alueen rakennusten myymiseksi.
 3. Konseptikilpailu on toteutettu kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti. Konseptikilpailun arviointiryhmä on valinnut yksimielisesti ehdotuksen ”Lapinlahden kevät” kilpailun voittajaksi, ja katsonut, että ehdotus on kilpailuohjelman mukainen.
 4. Kaupunkiympäristölautakunnan hylättyä 12.5.2020 § kilpailun voittajaehdotuksen suunnitelman, teki Lapinlahden kevät -ehdotuksen taustayhteisö NREP Oy täydennetyn ehdotuksen, jossa otettiin huomioon lautakunnan päätöksen yhteydessä hyväksymät alueen säilyttämiseen ja korjaamisen edistämiseen liittyvät linjaukset.
 5. Uudessa ehdotuksessa kaupungille tarjottiin mahdollisuutta yhteisyritykseen, jossa kaupunki olisi voinut osoittaa haluamaansa käyttöä noin 40 prosentille sairaalan päärakennuksesta ja lopulta halutessaan lunastaa yhteisyrityksen osakkeet ja sitä kautta rakennukset omistukseensa.
 6. Esittelijän päätösehdotuksen myötä konseptikilpailun voittaneelle ehdotukselle olisi tässä vaiheessa esitetty varattavan alue kilpailuehdotusta täydentävän esityksen jatkosuunnittelua ja kumppanikaavoitusta varten. Sopimus yhteisyrityksestä olisi tuotu erikseen hyväksyttäväksi kaupungin päätöksentekoon.
 7. Lapinlahden puisto olisi jäänyt pysyvästi kaupungin omistukseen ja uudisrakentamisen pinta-ala olisi ollut vain noin viisi prosenttia koko puiston pinta-alasta. Uudisrakentaminen olisi sijoittunut pääosin alueelle, jota ei tälläkään hetkellä voi käyttää alueella sijaitsevien kaukolämpöputkien vuoksi.
 8. On taloudellisesti vastuutonta käyttää kaupungin rahaa kohteeseen, jota ei tarvita kaupungin omassa käytössä. Lapinlahden alueen rakennusten on todettu olevan sisäilmaongelmaisia ja pelkät välttämättömät korjaukset tulevat olemaan kaupungille kalliita. Kiinteistöjen perusparannuksiin varattuja määrärahoja tulisi kohdentaa ensisijaisesti niihin tiloihin, joita tarvitaan kaupungin omassa palvelutuotannossa.
 9. Kaupunki on itse määritellyt Lapinlahden aluetta koskevan konseptikilpailun säännöt. Hylkäämällä kilpailun voittaneen ja kilpailusäännöt täyttäneen ehdotuksen kaupunki vaarantaa uskottavuutensa luotettavana ja tasapuolisena kumppanina. Tämä on erityisen huolestuttavaa aikana, jolloin investoinneista on maailmalla kova kilpailu.

  Kuva: Pia Läspä