Blogi

Siirsin kokoojakatua ja kävelykeskustaa koskevan asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Siirsin kokoojakatua ja kävelykeskustaa koskevan asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Helsingillä on paljon kehuja saanut kaupunkistrategia. Olen strategian laatimisesta vastanneena ja sen aikanaan päätöksentekoon esitelleenä lopputuloksesta hyvin ylpeä. Ennen kaikkea olen ylpeä, koska strategiamme on moderni ja aidosti yhteinen.

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin valmistelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakirja. Strategiaa toteutetaan muun muassa erikseen määritellyillä kärkihankkeilla. Maanalaiseen kokoojakatuun ja kävelykeskustan merkittävämpään laajentamiseen liittyvä selvityshanke on yksi näistä kärkihankkeista.

Olen tänään tekemälläni päätöksellä ottanut tätä selvityshanketta koskevan kaupunkiympäristölautakunnan viime viikolla tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tämä on tärkeää jo sen takia, että asian käsittely toteutuu samalla päätöstasolla muiden strategian kärkihankkeiden kanssa. Kaikista muistakin kärkihankkeista on siis päätetty kaupunginhallituksessa.

On käynyt ilmeiseksi, että maanalaisen kokoojakadun ja kävelykeskustan merkittävämpää laajentamista koskevan selvityksen loppuunsaattamiselle ei ole vallitsevassa poliittisessa todellisuudessa riittävästi tukea. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta tarkastella kaupunkimme keskustan elinvoimaan, viihtyisyyteen ja toimivuuteen liittyvien, strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamista kokonaisvaltaisesti. Se ei myöskään oikeuta olemaan suorittamatta siihen liittyvää valmistelu- ja selvittelytyötä riittävän perusteellisesti. On hyvä huomata, ettei kyse nyt ole mistä tahansa kunnallispoliittisesta päivittäishaasteesta, vaan koko maan pääkaupungin ydinkeskustan elämään olennaisesti vaikuttavista liikennejärjestelyistä.

Pormestarina tehtäväni ja velvollisuuteni on pohtia, miten turvaamme riittävän kokonaisvaltaisen kaupungin keskustan kehittämisen kaikissa tilanteissa. Tehtäväni on rakentaa vastuullista polkua myös nyt syntyneestä asetelmasta eteenpäin.

Tulevan työn pohjustamiseksi käynnistän tänään jo pidempään valmistelemani liikenteen tulevaisuusanalyysin laatimistyön, minkä tehtävänä on arvioida liikenteeseen globaalisti vaikuttavia lukuisia muutostrendejä ja näiden yhteisvaikutuksia sekä laatia suosituksia siitä, miten Helsinki varautuu muutoksiin. Käynnistän välittömästi myös selvityksen Helsingin Sataman ja eri satamatoimintojen tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta erilaisissa kantakaupungin liikenteellisiä järjestelyjä koskevissa skenaarioissa.

Asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, kun meillä on riittävästi eväitä kokonaisvaltaisen tarkastelun ja siitä seuraavien johtopäätösten tekemiseen. On selvää, että asiassa toimitaan siinä tarpeettomasti viivyttelemättä, mutta yhtä selvää on, etteivät rakennuspalikat kokonaisuuden hahmottamiseksi synny ihan muutamassa viikossa.