Puheet

Puhe päästövähennysseminaarissa

Puhe päästövähennysseminaarissa

Arvoisat seminaarivieraat,

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja päästöjen vähentämisessä on ennen kaikkea kysymys edistyksestä. Edistys on aina positiivinen asia – mutta se on myös välttämättömyys silloin, kun puhumme yhdestä nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin kaikkein merkittävimmin vaikuttavasta asiasta.

Kuten niin monessa muussakin asiassa, huomisen ratkaisut luodaan kaupungeissa. Kaupungit toimivat, kun kansallisvaltiot ovat osoittaneet kyvyttömyytensä tai pahimmassa tapauksessa haluttomuutensa kantaa vastuuta. Lisäksi kaupungit ovat käytännönläheisiä. Kaupungeissa päätetään, miten joukkoja liikutetaan, miten ja minne rakennetaan, millä kodit lämmitetään tai kuinka digitalisaatiota ja keinoälyä konkreettisesti hyödynnetään paremman arjen rakentamiseksi.

Helsinki on jo pitkään tehnyt työtä kestävän kehityksen eteen. Joukkoliikenne toimii, pyöräilyyn on panostettu, kouluissa tarjotaan kasvisruokaa, vähäpäästöisille autoille tarjotaan alennus pysäköinnistä. Olemme rakentaneet maailman ensimmäisen koko kaupungin kattavan ilmanlaadun sensoriverkon, kaikki bussit ja Staran työkoneet tulevat muutaman vuoden kuluessa siirtymään jäteperäisiin biopolttoaineisiin. Lista on pitkä ja hyvä niin. Olisi vaikeaa nähdä mitään muutakaan tapaa toimia.

Mitä nopeammin kaupunki kasvaa, sitä enemmän on kiinnitettävä huomiota kasvun kestävyyteen – siihen, miten uudet asukkaat asutetaan, miten heidän liikkumisensa järjestetään ja miten tuotamme palveluita yhä suuremmalle joukolle. Viime vuoteen mennessä Helsingin alueen päästöt ovat vähentyneet 24 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Samassa ajassa uusia asukkaita on kaupunkiimme tullut 150 000, eli kokonaisen Lahden plus Keravan verran.

Hyvät vieraat,

Ilmastoharjoitus ei globaalisti edisty toivottavalla nopeudella. Siksi kaupunkien on näytettävä esimerkkiä. Helsingin pitää olla edelläkävijöiden joukossa.

Kaupungit ympäri maailmaa ovat viime vuosina asettaneet valtioita tiukemmat tavoitteet päästöjen vähentämiseksi. Helsingin tavoitteena on hiilineutraalisuus, eli vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Loput 20 prosenttia on tarkoitus kompensoida paikallisesti tai muualla niin, että kaupungin aiheuttamilla päästöillä ei ole enää vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Globaalisti edelläkävijäkaupunkien rooli korostuu entisestään, kun kaupungistuminen vauhdittuu ja tarve puhtaille ratkaisuille kasvaa.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on monta koulukuntaa. On teknologiauskovaisia, on normiuskovaisia, on avustus- ja tukiuskovaisia, on valistususkovaisia ja on niitä, jotka uskovat, että tarvitaan myös pakottavia rajoituksia.

Itse uskon, että kaikkia näitä tarvitaan, tasapainoisessa ja järkevässä suhteessa.

Niin tärkeää, kuin päästöjen vähentäminen onkin, kaupungissa on kuitenkin aina monia muitakin tulokulmia, jotka on yhtä lailla otettava huomioon. Kaupungin liikenteen sujuvuus ei ole kohtalonkysymys vain kaupungille itselleen – vaan koko maalle. Kaupunginosien saavutettavuus on olennainen osa segregaation vastaista taistelua. Energiatalkoidenkin keskellä on pidettävä huolta siitä, että rakennamme jatkossa sisäilmaltaan terveempiä julkisia rakennuksia. Vain muutaman tulokulman mainitakseni.

Hyvä seminaariväki,

Tämän päivän seminaarissa paneudumme Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaan ja erityisesti siihen, miten te elinkeinoelämän edustajat arvioitte ohjelman vaikuttavan yritystenne toimintaedellytyksiin, investointisuunnitelmiin tai sijoittautumis- ja rekrytointipäätöksiin. Tarkoitus on, että suunnittelemme toimenpideohjelman tarkempaa sisältöä vuoropuhelun kautta maksimoiden hyödyt ja minimoiden haitat.

Toimenpideohjelma valmisteltiin viime talvena kaupungin virkamiestyöryhmässä WSP:n ja Gaian konsulttitöiden avustuksella, yhdessä eri sidosryhmien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Yhdeksään eri työpajaan osallistui yli 300 henkeä, joista osa on täällä myös tänään. Kiitos kaikille työhön osallistuneille! Ohjelman valmisteltiin täysin avoimesti ja työtä on voinut seurata Stadin ilmasto -nettivujen kautta, missä ohjelmatyön eri vaiheet ovat olleet nähtävillä ja kommentoitavissa koko työn ajan.

Ohjelma etenee hyvää vauhtia kohti poliittista päätöksentekoa. Tämä seminaari käynnistää toimenpideohjelman elinkeinovaikutusten arvioinnin. Olemme pyytäneet elinkeinoelämän edustajilta lausuntoja, jotka pitää jättää viimeistään 31.8. Lausunnon voi antaa, vaikkei varsinaista lausuntopyyntöä olisi saanutkaan. Toivon, että osallistutte aktiivisesti tämän päivän keskusteluihin sekä ohjelman kommentointiin, jotta siitä tulee mahdollisimman hyvä.

Hyvä seminaariväki,

Harvoin näin massiivisista ohjelmista voidaan tehdä päätöstä, joka säilyisi muuttumattomana maaliin saakka. Erityisen vaikeaa se on silloin, kun maailma muuttuu entistä nopeammin ja ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen teknologiat kehittyvät ennenäkemätöntä vauhtia.

Tulen esittämään kaupunginhallitukselle, että hyväksyisimme Hiilineutraali Helsinki –ohjelman ohjeellisena asiakirjana. Mikäli jokin ohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä osoittautuu kustannuksiltaan tai teknologialtaan epätarkoituksenmukaiseksi, voidaan se korvata paremmaksi nähdyllä ratkaisulla. Vastaavasti, mikäli syntyy uusia tehokkaampia ratkaisuja, voidaan jostakin jo ohjelmassa linjatusta luopua.

Suurin vaikutus Helsingin alueen päästöihin tulee kaupungin omistaman energiayhtiön, Helenin kautta. Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelmassa ei kuitenkaan käsitellä keskitettyä energiantuotantoa, vaan Helen Oy päivittää omaa kehitysohjelmaansa vastaamaan Helsingin hiilineutraalisuustavoitetta. Tämä edellyttää kaukolämmön päästöjen pudottamista dramaattisesti noin neljäsosaan nykyisestä.

Myös valtion suunnitelmat hiilen polton kieltämisen osalta ovat vielä osin epäselvät. Hallitus on laatinut esitysluonnoksen, jossa kivihiilen energiakäyttö kielletään 1.5.2029 lukien.

Helenille tulee olemaan hyvin haastava tehtävä ajaa kivihiilen polttonsa alas tässä aikataulussa. Merkittävimmät tekijät ovat energiantuotantoon soveltuvien tonttien rajallisuus, laitosprojektien pituus (7-10 vuotta) sekä biomassan logistiikka, saatavuus, hinta ja hyväksyttävyys.

Helen investoi tulevina vuosina satoja miljoonia euroja päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Helen valmistelee Hanasaaren kivihiililaitoksen toiminnasta luopumista 2024 loppuun mennessä. Tämä puolittaa kivihiilen käytön energiantuotannossa.

Lähtökohtaisesti on hyvä, että kivihiilen käyttöä vähennetään, mutta sen voi tehdä fiksusti tai vähemmän fiksusti. Täysi kivihiilen energiakielto valtion kaavailemassa aikataulussa tarkoittaa sitä, että on vähemmän mahdollisuuksia huomioida uutta teknologiaa ja markkinoiden tuomia mahdollisuuksia tehdä uusia, ilmaston kannalta parhaita ratkaisuja.

Hyvät kuulijat,

Kaupungin on pidettävä pää kylmänä ja fokus kirkkaana. Ilmastoagendamme tulee olla kunnianhimoinen, mutta samalla realistinen.

Kaupunkien vahvuus on siinä, että niillä on kyky vastuullisella tavalla sovittaa yhteen erilasia tulokulmia ja tavoitteita. Kaupunkien elämänpiiriin kuuluvat lähes kaikki inhimillisen elämän toiminnot – poliisia ja puolustusvoimia lukuun ottamatta.

On selvää, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu maksaa meille kaikille jotain. Pitkässä juoksussa lasku on kuitenkin sitä suurempi, mitä vähemmän onnistumme kokonaisvaltaisessa ajattelussa. Varsinkin yhteisiä verovarojamme on käytettävä fiksusti. On panostettava niihin asioihin, joiden panos-tuotos – suhde on parhain. On panostettava siihen, jolla aidosti on merkitystä. Siksi ilmastopolitiikkaakaan ei saa alistaa sen paremmin ideologiselle kiihkoilulle, aluepolitiikalle kuin erilaisille trendivirtauksillekaan.

Kustannustehokkaimmat ilmastotalkoisiin liittyvät ratkaisut tehdään kaikkein kauaskantoisimmissa ratkaisuissa, kuten rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Toimenpideohjelmassa keskitytäänkin erityisesti rakentamiseen ja maankäyttöön, liikenteeseen, energiankulutukseen sekä hajautettuun energiantuotantoon. Toimenpideohjelma asettaa lisäksi tavoitteita kaupungin hankinnoille ja investoinneille, kaupunkisuunnittelulle sekä asukkaiden osallistamiselle.

Kyse ole pelkästä taakasta. Ne maat ja kaupungit, jotka kehittävät aidosti parhaat ja toimivimmat ratkaisut merkittäviin päästövähennyksiin, tulevat myös itse jatkossa hyötymään. Vihreä liiketoiminta on maailman nopeimmin kasvavien bisnesten joukossa ja tässä imussa kannattaa olla alusta asti mukana.

Tästä pääsemme viimeiseen huomiooni, joka on se, että ilmastotalkoot tarvitsevat onnistuakseen positiivisuutta. Asenteen ratkaisee tässäkin.

Kaupungin puhdas ja älykäs kasvu hyödyttää kaikkia. Yritysten uudet ratkaisut ja kaupunkilaisten käyttäytymisen muutos pienentävät kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä. Alueelle voidaan synnyttää uutta yritystoimintaa ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Samalla kaupungin houkuttelevuus kansainvälisesti kasvaa. Samalla vahvistamme Helsingin edelläkävijyyttä muutosjohtajana sekä digitalisaatiota parhaiten hyödyntävänä ilmasto- ja kiertotalousratkaisujen kaupunkina, kunhan tämä kaikki tehdään fiksusti ja eri tulokulmat vastuullisesti yhteen sovittaen.

Hienoa, että olette mukana!