Blogi

Vapaavuori: Kainuun ELY:n määräys estää Talvivaaran vesitilanteen kriisiytymisen

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Talvivaaran kaivoksen vesitilanteen vuoksi Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä jätti 8.4.2015 Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 123 pykälän mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Tänään 15.4. antamallaan päätöksellään ELY-keskus määräsi konkurssipesän alentamaan kaivosalueen patoaltaiden pintoja välittömästi sellaiselle tasolle, että ympäristöturvallisuus alueella ei vaarannu.

Viranomaisten tehtävä on valvoa, etteivät kaivoksen alueella puhdistusta odottavat prosessivedet pääse valumaan hallitsemattomasti ympäristöön.

– Tämä edellyttää, että puhdistettuja vesiä ja luonnonvesiä poistetaan kaivosalueelta, jolloin vesialtaiden pintaa saadaan laskettua turvalliselle tasolle. Itsenäinen valvova viranomainen Kainuun ELY-keskus on nähnyt lisäjuoksutusten käyttöönoton välttämättömäksi. ELY-keskus tekee työtä, jota valvovan viranomaisen kuuluukin tehdä. Kainuun ELY:n määräys mahdollistaa nyt puhdistettujen vesien hallitun juoksuttamisen pois kaivosalueelta siihen asti, kunnes altaiden pinnat ovat jälleen turvallisella tasolla, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Talvivaaran kaivosalueelle kertyneet suuret vesimassat ovat seurausta kipsisakka-altaan vuodosta vuonna 2012, jonka seurauksena alue, jolta käsiteltäviä vesiä kerätään, kasvoi merkittävästi. Myös muun muassa kaivostoiminnan seisokki, kuluvan vuoden viime vuosia olennaisesti pienempi juoksutuskiintiö, vesienpuhdistuslaitteiston toimituksen viivästyminen konkurssin jälkeen, sekä jo olemassa olevan vedenpuhdistuskapasiteetin oletettua huonompi kunto ja korjausten pitkittyminen ovat lisänneet kaivokselle kertyneen veden määrää.

Kaivoksen vesimäärä koostuu luonnon sade- ja valumavesistä sekä puhdistetuista ja vielä puhdistamattomista prosessivesistä. ELY-keskuksen määräämissä lisäjuoksutuksissa on kysymys samanlaisista ympäristölupien mukaisista puhdistettujen vesien juoksutuksista, samoja purkureittejä pitkin, mitä kaivosalueella on alkuvuodestakin tehty.

– Nyt tehtävistä, ELY:n määräämistä lisäjuoksutuksista huolimatta lähivesistöjen sulfaattikuormitus jää olennaisesti viime vuotta ja vuotta 2013 alhaisemmalle tasolle. Tälle vuodelle Talvivaara on hakenut vain 1 300 tonnin sulfaattikiintiötä, kun kahtena edellisenä vuonna ympäristöluvan mukaiset kiintiöt ovat olleet 12 000 ja 24 000 tonnia, ministeri Vapaavuori muistuttaa.

ELY-keskus itse katsoo, että juoksutukset ovat välttämättömiä siitäkin syystä, ettei avolouhokseen voi varastoida puhdistettuja vesiä. Siellä ne sekoittuisivat avolouhokseen jo varastoitujen käsittelemättömien jätevesien kanssa. Tällöin puhdistamisen tarpeessa olevan veden määrä kasvaisi olennaisesti ja yhä vaikeuttaisi vesienhallintaa kaivosalueella.

– Viranomaisten kaikki toimet keskittyvät siihen, että likaisten vesien hallitsematon valuminen lähiympäristöön estetään kaikissa tilanteissa. Lyhyellä aikavälillä ohijuoksutukset ovat ainut keino tämän takaamiseksi. Ympäristön suojaaminen kaikissa tilanteissa on viranomaisten ja valtion ykkösprioriteetti, korostaa ministeri Vapaavuori.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, TEM, puh. 050 3617 511