Uutiset

Sähkön tuonti turvaa sähkötehon riittävyyden huippukulutuksen aikana

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Kotimainen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta huippukysynnän aikana tällä hetkellä eikä tulevaisuudessa. Olkiluoto 3:n valmistuminen lisää kapasiteettia vuosikymmenen lopulla, mutta Suomeen on tuotava jatkossakin sähköä talvipakkasilla. Sähkön tuontiyhteydet ja naapurimaiden sähkön kysynnän ylittävä tuotantokapasiteetti riittävät kuitenkin kattamaan tämän vajauksen. Todennäköisyys kulutuksen lyhytaikaisille rajoituksille on kuitenkin kasvanut. Näin todetaan Pöyry Management Consulting Oy:n selvityksessä, joka julkistettiin 27.1.2015 Helsingissä.

– Sähkötehon riittävyys on moniulotteinen ongelma, johon ei ole löydettävissä yksiselitteistä ratkaisua. Pikemminkin tarvitaan monenlaisia osaratkaisuja, kommentoi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori selvityksen tuloksia.

– Ensisijaista on pitkällä aikavälillä pitää huolta siitä, että Suomessa on suotuisat olosuhteet uusille laitosinvestoinneille. Siirtoyhteyksien kehittäminen Eurooppaan ja Pohjoismaihin sekä kulutusjoustoja mahdollistavien älyverkkojen käyttöönotto ovat myös olennaisia keinoja. Vaikka tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon lisäämisen tukemisessa on omat kiistattomat etunsa, on sen haittapuolena tuotantovolyymin kasvava epävarmuus, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa sähkötehon riittävyyden ennustetta tulevaisuudessa, toteaa Vapaavuori.

– Selvitys antaa hyvät lähtökohdat jatkokeskusteluille ja luo yhteistä tietopohjaa tilanteesta. On tärkeää, että selvityksessä ovat mukana sekä sähkön tuottajat että kuluttajat. Vaikka välitöntä uhkaa sähkötehon loppumisesta ei selvityksen mukaan ole, on tärkeää jatkaa työtä, jotta sähkömarkkinat turvaavat myös jatkossa tehon riittävyyden, toteaa selvityksen julkistusseminaarissa avannut energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiateollisuus ry, Fingrid Oyj, Metsäteollisuus ry ja Suomen ElFi Oy tilasivat Pöyryltä arvion Suomen sähkötehon riittävyydestä ja sähköntuotannon kapasiteettirakenteen kehityksestä. Raportissa sähkön tuotannon ja kulutuksen suhdetta arvioidaan lyhyellä (vuoteen 2018), keskipitkällä (2018–2025) ja pitkällä aikavälillä (2030 saakka). Työssä esitetyt arviot perustuvat Pöyryn näkemyksiin ja analyysiin.

Sähkön tarjonta Suomen lähialueilla ylittää kysynnän nyt ja tulevaisuudessa

Ennen Olkiluoto 3:n valmistumista sähkön tuontitarve on kulutushuippujen aikana 2 800 MW ja erittäin kylminä talvina jopa 4 000 MW. Tuonti naapurimaista riittää silti hyvin kattamaan sähkön huippukysynnän ja oman tuotannon eron. Tuotantokapasiteetin arvioidaan koko tarkastelujaksolla Skandinaviassa, Baltiassa ja Venäjän lähialueilla ylittävän sähkön kysynnän myös kulutushuippujen aikana.

Tehopula on tilanne, jossa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Sen todennäköisyys on kasvanut ja kasvaa edelleen. Sähkötehon riittämättömyyden voisi Suomessa aiheuttaa useat samanaikaiset merkittävät häiriöt tuotantolaitoksissa tai siirtoyhteyksissä. Tällöin sähkön kulutusta jouduttaisiin lyhytaikaisesti rajoittamaan suunnitelmien mukaisesti.

Lähivuodet ovat tältä osin haasteellisimmat, sillä uusia investointeja ei ehditä enää lähivuosille toteuttamaan. Sähköjärjestelmän käyttövarmuus ei silti ole uhattuna, mutta sähkömarkkinoiden hintapiikit yleistyvät ja voimistuvat. Pidemmällä aikavälillä haasteeksi muodostuu voimalaitosten kannattavuus ja kapasiteetin mahdollinen poistuminen markkinoilta. Selvityksen mukaan näyttää siltä, että suuri osa lauhdetuotannosta poistuu markkinoilta pysyvästi.

Suomi on pitkään tuonut huomattavan osan käyttämästään sähköstä pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta ja Venäjältä. Viime aikoina sähkön hinta on pysynyt alhaisena johtuen taloustilanteesta, teollisen tuotannon alenemisesta Suomessa ja tuetun, vaihtelevan uusiutuvan energian lisääntymisestä yhteismarkkinoilla.

Tämä on aiheuttanut kannattavuuden heikentymistä erityisesti lauhdevoimalaitoksissa, joita käytetään pääasiassa vain korkean sähkön kulutuksen aikana. Näille laitoksille on myös tulossa uusia investointivaatimuksia teollisuuden päästödirektiivin (IE-direktiivi) vuoksi. Kotimaista sähköntuotantokapasiteettia on poistunut tämän vuoksi markkinoilta tai sitä on poistumisuhan alla.

Raportti ”Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasiteettirakenteen kehitys vuoteen 2030” on verkossa osoitteessa: www.tem.fi > energia > energia-alan_selvityksia_ja_raportteja

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 029 506 4819
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5140
johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry, puh. 050 593 7233
toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi Oy, puh 045 124 5000
energiajohtaja Jouni Punnonen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256