Blogi

Avoinna oleva melukysymys tuulivoimarakentamisen suurin haaste

– Tuulivoimarakentamisen suurimmat hidasteet ja esteet ovat melua koskeva viranomaisohjeistus sekä kaavoitus-, ympäristövaikutusten arviointi- ja lupamenettelyssä esiintyvät epäselvyydet, totesi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 18.12.2013 ottaessaan vastaan tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportin.

– Tuulivoimarakentaminen on monilta osin selkeytynyt ja vauhdittunut kuluneen vuoden aikana. Monia haasteita on silti vielä ratkottavana, jotta voidaan varmistaa kansallisten tavoitteiden toteutuminen mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Jo työryhmän toimikauden aikana useisiin ongelmakohtiin on löydetty ratkaisut ja niitä on toimeenpantu välittömästi.

– Esimerkiksi menettelyt tuulivoiman sijoittumisessa suhteessa liikenteeseen ovat selkeytyneet ja rajoituksia on lievennetty merkittävästi. Uudella lainsäädännöllä voidaan poistaa tuulivoimarakentamisesta aiheutuvat tutkaesteet nimetyillä kompensaatioalueilla. Maankäyttö- ja rakennuslakia on muutettu siten, että tuulivoimaloille voidaan tietyin edellytyksin myöntää rakennuslupa yleiskaavan perusteella. Tämän lisäksi kunta voi myöntää poikkeuksen kaavasta tuulivoimalan rakentamiseen teollisuus- tai satama-alueeksi kaavoitetulle alueelle.

Vapaavuoren mukaan tuulivoimarakentamisen kannalta merkittävimmät esteet näyttäisivät kuitenkin edelleen olevan ympäristöministeriön hallinnonalalla. Tärkeimpinä näistä ovat meluun liittyvät ohjeet ja tulkinnat.

– Työryhmässä ei saatu ratkaistua kaikkia tuulivoiman rakentamiseen liittyviä haasteita. Näistä ehkä kaikkein keskeisin kysymys on tuulivoimaloiden melua koskevat suunnitteluohjearvot ja niiden soveltaminen. Tämä työ jatkuu edelleen työryhmän toimikauden päätyttyä. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus keväällä 2014.

– Asetus valmistellaan YM:n ja TEM:n yhteistyönä. Meluohjearvojen ja mallinnusten avulla otetaan huomioon tuulivoimahankkeen etäisyys asutuksesta kuntakohtaisessa kaavoituksessa, eikä muita etäisyysvaatimuksia tuulivoiman ja asutuksen välille ole tarpeen asettaa, Vapaavuori toteaa.

– Ulkomelutasoa koskeva valtioneuvoston tuleva asetus ja sen linjaukset tulevat keskeisesti vaikuttamaan tuulivoimarakentamisen edellytyksiin Suomessa. Tulevalla asetuksella linjataan pitkälti se, tuleeko Suomi saavuttamaan asetetut tuulivoimatavoitteet siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.