Puheet

Valtioneuvoston tiedonanto hallitusohjelmasta

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puhemies,

Toisenlaisissa oloissa on harjoitettava toisenlaista politiikkaa kuin toisenlaisissa. Edellisen hallituksen ohjenuorana oli tietoisesti velkaantumalla, kriisin oloissa elvyttäen, ylläpitää taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä. Nyt tavoitetilana on tuon velkaantumiskehityksen pysäyttäminen ja julkisen talouden vakauttaminen.

Kaiken perustana on kilpailukyvyn vahvistaminen ja kestävän talouskasvun tukeminen. Hallituksen keskeisenä johtotähtenä on oltava kasvuorientoituneen politiikan harjoittaminen. Suomeen investoiminen ja täällä toimiminen on oltava houkuttelevaa kaikenkokoisille yrityksille. Kyse on sekä suotuisan liiketoimintaympäristön luomisesta että positiivisen tunnelman aikaansaamisesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta törmäkkäästi käyttämään kaikkia käytössä oleviaan välineitä kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

Eräiden muiden eurooppalaisten maiden vähemmän ansiokas taloudenhoito on ollut päivänpolitiikan keskiössä koko alkuvuoden. On hyvä tiedostaa, että Suomi ottaa tänä vuonna kahdeksan miljardia euroa uutta velkaa. Se, että täällä kitalaki punaisena mylvittäisiin vaikkapa Kreikan taloussotkuista, mutta samaan aikaan kieltäydyttäisiin uskottavasta oman julkisen talouden vakauttamisesta, ei yksinkertaisesti voi olla mahdollista.

Tarvitsemme nyt rehellisyyttä ja väkevää vastuunkantoa.

Kataisen hallitus tavoittelee ennusteita vahvempaa talouskasvua ja asettaa itselleen kunnianhimoisen työllisyystavoitteen. Vaikka me kaikki takuuvarmasti toivomme, että hallitus näissä pyrkimyksissään onnistuu, on hyvä, että hallitus on myös selkeästi viitoittanut polun omalle päätöksenteolleen, mikäli näin onnellisesti ei kävisikään.

Nyt aloitettavan sopeutuksen lisäksi hallitusohjelmaneuvotteluissa on jo sovittu toimenpiteistä, joihin hallitus tarttuu:

– jos valtion velan bkt-osuus ei näytä kääntyvän laskuun

– jos talouden alijäämä näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bkt:stä, tai

– jos Suomen paras mahdollinen luottoluokitus on uhattuna.

Tämän kokoomuslaisen talousankkurin tehtävä on varmistaa, että valtiontalous todella saadaan kestävälle pohjalle. Tämä on myös välttämätön edellytys monille muille hallituksen tärkeille tavoitteille kuten köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiselle.

Hallitus tarkastelee tilannetta vuosittain kehyspäätöstensä yhteydessä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä korostaa tämän vuositarkastelun tärkeyttä. Vain objektiivisten ennusteiden pohjalta tehtävät rehelliset tilannearviot ja niiden pohjalta tehtävät jämäkät johtopäätökset voivat muodostaa pohjan hallituksen talouslinjan uskottavuudelle.

Hallitus keventää pienituloisimpien ansiotuloveroa sekä yritysveroa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siitä, että näissäkin oloissa yritysverotusta voidaan keventää ja säilyttää osinkoverotus kilpailukykyisenä. Tarpeellisia lisäverotuloja haetaan kiristämällä ympäristölle ja terveydelle haitallisen kulutuksen veroja. Hallitus on yksiselitteisesti sitoutunut siihen, että työn verotus ei vaalikauden aikana kiristy. Verotuksen painopistettä siirretään täten työn verotuksesta kuluttamisen verotukseen. Kokoomuslainen veropolitiikan peruslinja jatkuu.

Talouden kestävyysvajeesta puolet kohdistuu kuntasektorille. Turvatun tulevaisuuden rakentaminen suomalaisille edellyttää siksi vaikeita päätöksiä myös kunnissa. Uusi hallitus toteuttaa maamme mittavimman kuntareformin. Sen perustavoitteena on turvata yhtäläiset palvelut; päiväkodit ja terveyskeskukset sekä laadukas hoito vanhuksille joka puolella Suomea. Päämääränä on varmistaa, että postinumero ei ratkaise, minkä tasoisia palveluita kansalaisille on tarjolla.

Hallitusohjelmaan kirjattu kuntauudistus perustuu jo keskustalaisen kuntaministerin säätämässä puitelaissa määriteltyihin työssäkäyntialueisiin. Hallitus siis itse asiassa jatkaa Paras-hankkeen alulle saattamaa kuntauudistusta. Nyt vain otetaan käsijarru pois päältä.

Pääministeri Kataisen hallitus on koko Suomen hallitus. Suomen menestys perustuu nyt ja tulevaisuudessa vahvoihin ja omaleimaisiin alueisiin. Hallitusohjelmaan on kirjattu erillinen Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelma. Valtio tekee merkittäviä panostuksia Pohjois-Suomelle tärkeään kaivosalaan ja jatkojalostukseen.

Arvoisa puhemies,

Toisenlaisilla kokoonpanoilla tehdään toisenlaista politiikkaa kuin toisenlaisilla. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei edes yritä teeskennellä, että hallitusohjelma kaikilta osiltaan olisi täydellisesti linjassa omien näkemystemme kanssa. Ohjelmassa on myös monia hyviä ja oikeansuuntaisia linjauksia, joiden osalta olisi voinut ottaa hieman enemmän etukenoa. Vastuullisuutta on kuitenkin kyky sopimiseen ja muiden vaaleissa kannatusta saaneiden puolueiden näkemysten huomioimiseen. Tältä pohjalta Kokoomusryhmä tulee tukemaan hallitusohjelmaa myös niiltä osin, kun se ei meille ole kaikkein mieluisin, edellyttäen luonnollisesti samaa hallituskumppaneiltamme.

Yksi poikkeuksellisen laajan hallitusrintaman syntyä selittävistä tekijöistä perustuu suurimman vaalivoittajan kyvyttömyyteen tahi haluttomuuteen osallistua minkäänlaiseen hallitukseen. Vaikka iso osa kansasta olisi halunnut nähdä perussuomalaiset vastuuta kantamassa ja maailmaa muuttamassa, he päättivät itse toisin. Minkäänlainen ratkaisu minkäänlaisella ohjelmalla ei heille kelvannut, ei minkäänlaisella kokoonpanolla. Ainoa jytkyjengille kelvannut malli olisi ollut Suomen pitkäjänteisen EU-linjan täydellinen romuttaminen ja eristäytymisen tie.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa osaltaan kiittää – täysin toisenlaisesta suhtautumisesta – Keskustan ryhmää. Siinä vaiheessa, kun hallituksen muodostamisprosessi uhkasi ajautua takalukkoon, Keskusta oli raskaasta vaalitappiosta huolimatta valmis rakentavasti pohjustamaan uutta hallitusta.

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksen eduskuntaryhmä arvostaa hallituksen edistyksellistä asennetta ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Pääministeri Kataisen hallitus sitoutuu jättämään ympäristön tuleville sukupolville paremmassa kunnossa. Luonnonsuojelua tehostetaan. Ilmastonmuutoksen torjunnassa pyritään edelläkävijämaaksi. Tavoitteena on maailman ympäristötietoisin kansakunta.

Toinen kansakunnan sivistyksen mittari on se, miten se huolehtii vähäosaisimmistaan. Kokoomusjohtoinen hallitus jatkaa sinivihreän hallituksen sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Perusturvaa parannetaan hallituskauden aikana yli 330 miljoonalla eurolla vuodessa. Nuorten yhteiskuntatakuu takaa nuorille polun koulutukseen ja työelämään sekä ehkäisee heidän syrjäytymistään. Itseäni ilahduttaa erityisesti se, että hallitus pyrkii kokonaan eroon pitkäaikaisasunnottomuudesta.

Sivistys ja osaaminen ovat paitsi arvoja sinänsä, pienen kansakunnan identiteetin rakentajia ja kansainvälisessä kilpailussa menestymisen edellytyksiä. Kokoomus korostaa tarvetta lakkaamatta kehittää suomalaista osaamista.

Ryhmämme pitää hallitusohjelman linjauksia avoimen, sääntöihin perustuvan maailmantalouden kehittämisestä ja protektionismin torjunnasta tärkeinä. Hallitus panostaa entistä enemmän Suomen taloudellisten ulkosuhteiden vahvistamiseen. On myös positiivista, että hallitus suoraan toteaa Euroopan unionin olevan maamme ulkosuhteiden tärkein viitekehys ja vaikutuskanava.

Arvoisa puhemies,

Kun edessä ovat tiukat taloudelliset ajat, vastuunkantajat erottuvat vastuunpakoilijoista. Pääministeri Kataisen kuuden puolueen hallitus on tarttunut toimeen. Näkemyseroista huolimatta hallitus on kyennyt sopimaan yhteisestä ohjelmasta, jolla Suomeen luodaan uutta kasvua, rakennetaan oikeudenmukaisempaa Suomea ja katkaistaan maamme velkaantuminen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää hallitusohjelmaa olosuhteet huomioon ottaen oikein hyvänä saavutuksena ja antaa vahvan tukensa pääministeri Kataisen hallitukselle ja kuuden puolueen yhteiselle hallitusohjelmalle.