Puheet

Palvas-luovutustilaisuus, Helsinki

Hyvät kuulijat, hyvät tiedotusvälineiden edustajat,

Valtioneuvosto teki 2008 helmikuussa periaatepäätöksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi, jossa sovittiin, että Ympäristöministeriö laatii selvityksen tukien käyttöalueen laajentamisesta palveluasumisessa. Tarkemmaksi tehtäväksi tuli kartoittaa myös ilman tukia tapahtuva palveluasuntotarjonta ja arvioida valtion tukien tarkoituksenmukaiset rajaukset yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa. Tausta nyt vastaanotettavalle selvitykselle pohjautuu Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen.

Palveluasuminen tulee olemaan tulevina vuosina suurten haasteiden edessä, joiden hoitamiseen tämä vastaanottamani selvitys luotaa suuntaa ja antaa esityksiä. Yli 85-vuotiaiden määrän ennustetaan lähes nelinkertaistuvan 2040 mennessä. Onkin selvää, että ikääntyneiden palveluasumisen tarve, etenkin dementiapaikkojen tarve, kasvaa. Yksi ikääntymisen aiheuttaman hoivahaasteen ratkaisun avaimista on vanhustenhuollon laitosvaltaisuuden purkaminen ja tässä nimenomaan palveluasuminen on avainroolissa. Myös muiden erityisryhmien tarve palveluasumiselle kasvaa. Oman lisähaasteensa tuo myös useiden nykyisten palveluasuntojen eteneminen peruskorjausikään lähitulevaisuudessa.

Tällä hetkellä kuntaliitokset ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveystoimessa luovat haasteita palveluasumisen järjestämiseen. Kunnat myös kilpailuttavat palveluasumista yhä useammin toteuttaen kilpailutukset usein varsin eri tavoin. Palveluasumisella on useita julkisia rahoittajia, joilla on osin erilaiset kriteerit rahoituksen myöntämisessä. Myös lupaviranomaiset asettavat omia ehtojaan rakentamiselle. Toimintakenttä on varsin monisyinen ja työryhmä onkin kartoittanut ansiokkaasti palveluasumisen eri rahoitusmuotoja ja kilpailutuksissa ilmenneitä ongelmakohtia.

On huomionarvoista, että työryhmän ehdotusten toteuttaminen selkeyttää julkisen rahoituksen tilannetta, lisää yhteistyötä viranomaisten välillä ja tekee hakuprosessin sujuvammaksi. Sovittamalla yhteen tuen edellytykset ja lupaehdot edistetään sitä, ettei byrokratia luo turhia esteitä hankkeiden toteuttamiselle.

**********

Kenties merkittävin uusi huomio työryhmältä on ehdotus laajentaa ARAn investointiavustuksen käyttöä siten, että se sallii tuettujen palvelutilojen käytön muillekin kuin palvelutalon asukkaille. Jatkossa siis esimerkiksi palvelutalon ateriapalvelut ja erilainen ikääntyneille tarkoitettu yhteinen toiminta voisi olla myös asuinalueen muiden asukkaiden käytettävissä. Näin lievitetään esimerkiksi yksinäisyyttä ja edistetään ikääntyneiden hyvinvointia. Tulevaisuudessa linjaus mahdollistaa vaikkapa tiettyjen kortteleiden tai kaupunginosien ”erikoistumiseen” vanhusten asumisen elinkaareen, jolloin palveluita voisivat käyttää joustavasti nekin alueen vanhukset, jotka pärjäävät vielä kotona. Tämä kehityssuunta mahdollistaa uudenlaisten konseptien kehittämisen ja edistää varmasti myös markkinaehtoisten palveluiden kehittymistä sekä vanhuspalveluiden saatavuuden paranemista. Kannatettava ehdotus edellyttää erityisryhmien asumisen investointiavustusta koskevan lain muuttamista.

**********

Työryhmä on pohtinut palveluasumisen haasteita myös kilpailuneutraliteetin ja kilpailutusten näkökulmasta. Tällä hetkellä käytännöt kuntien palveluiden järjestämistavoissa vaihtelevat suuresti. Kilpailutuksista on huomattava, että monimutkaisten palvelukokonaisuuksien hankintaan eivät välttämättä aina sovi tavarahankintoihin käytetyt kilpailuttamismallit.

On tärkeää löytää tapa järjestää palvelut niin, että palvelutalojen vajaakäyttö ja asukkaiden turha muuttaminen minimoidaan mahdollistaen kuitenkin palveluntuottajien erilaisten konseptien kehittyminen ja niiden välillä tapahtuva kilpailu. Työryhmän ehdotus tarkemman selvityksen laatimisesta palveluiden järjestämisestä turvaten toisaalta sekä kilpailu eri toimijoiden välillä että asukkaan hyvä asema, on kannatettava. Selvityksessä tarvitaan varmasti laajaa yhteistyötä valtion viranomaisten, kuntien että rakennuttajien, palveluntuottajien ja rahoittajien kesken. Julkisia hankintoja ja kilpailuneutraliteettia koskevat asiat eivät kuulu YM:n hallinnonalalle, joten selvitys on varmasti luontevaa tehdä näistä asioista vastaavien tahojen toimesta.

**********

Haluan kiittää koko työryhmää ahkerasta ja asiantuntevasta vanhusten palveluasumisen parissa tehdystä työstä ja työn tuloksina syntyneistä kehityslinjauksista. Työ ei ole ollut helppoa ja eri tahojen näkökulmien yhteensovittaminen on vaatinut pitkäjänteisyyttä. Lopputuloksena syntyneet suositukset vievät suomalaisia vanhuspalveluita ja vanhusten asumismahdollisuuksia tärkeän askeleen eteenpäin, mutta työtä on myös vielä paljon edessä.