Blogi

Rakennetun ympäristön ohjelma Kiviniemen hallituskaudelle

Kiviniemen hallitus antoi (kuten kaikki muutkin hallitukset ja kuten perustuslaki nykyään edellyttää) ohjelmansa eduskunnalle tiedonantona juuri ennen juhannusta.

Hallitusvaihdoksen poikkeuksellisuuden takia ja koska vaalikautta on jäljellä enää vajaa vuosi, hallituksen ohjelmakin oli poikkeuksellinen. Itse asiassa se muistutti enemmän eräänlaista talouspoliittista julistusta kuin perinteistä hallitusohjelmaa.

Hyvä niin. Tälle oli olemassa hyvät perusteet.

Tästä tehtiin kuitenkin eräissä piireissä se väärä johtopäätös, etteikö Kiviniemen hallituksella olisi kädet täynnä töitä ja etteikö konkreettisia hankkeita olisi pilvin pimein eri ministeriöissä.

Tai ainakin minulla on. Ja virkamiehilläni ympäristöministeriössä.

Muistutuksena itselleni ja virkamiehilleni – ja miksei laajempaankin tarkasteluun – laaditutin perinteisen kaavan mukaisen ohjelman omalle vastuualueelleni. Perinteisestä hallitusohjelmasta se poikkeaa myös siinä, ettei se ole koko hallituksen käsittelemä vaan vain ja ainoastaan minun hyväksymäni. Yhtä tosissaan se on kuitenkin tarkoitus ottaa, ainakin omassa toiminnassani.

Tekemistä riittää. Projekteja on paljon. Moni niistä on konkreettinen. Tärkeitä ja oikeasti merkityksellisiäkin hankkeita on runsaasti.

Mutta antaa tekstin puhua puolestaan:

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OHJELMA KIVINIEMEN HALLITUSKAUDELLE

Rakennetun ympäristön laatua kehitetään kokonaisvaltaisesti painottaen erityisesti rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista, yhdyskuntarakenteiden eheyttämistä sekä asuntomarkkinoiden vakauttamista.

Laaditaan yhdessä Sitran ja Tekesin kanssa kansallinen toimintaohjelma rakennetun ympäristön energian käytön ja päästöjen vähentämiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi.

Kiristetään edelleen uudistuotannon energiatehokkuutta koskevia määräyksiä noin 20 %:lla siten, että uudet normit tulevat voimaan vuoden 2012 alussa. Samassa yhteydessä siirrytään kokonaisenergiamalliin sekä käytetyn energiamuodon huomioon ottamiseen suoraan rakentamismääräyksissä.

Säädetään huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi uudisrakennuksissa. Käynnistetään EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa. Säädetään energiatodistukset pakollisiksi julkisissa rakennuksissa. Laaditaan tarvittavat selvitykset sen mahdollistamiseksi, että kiinteistövero voitaisiin jatkossa porrastaa rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella.

Annetaan tuulivoimarakentamisen edellytysten helpottamista koskeva hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. Uudistetaan tuulivoimarakentamista koskeva ohjeistus.

Edistetään puurakentamista tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti. Käydään rakentamismääräykset läpi puurakentamisen kannalta ja tehdään tämän pohjalta tarvittavat muutokset määräyksiin.

Vähennetään rakennusten kosteus- ja homevaurioita tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti.

Parannetaan rakennusvalvonnan toimintaedellytyksiä ja edistetään rakentamismääräysten yhtenäisiä ja ennakoitavia tulkintoja luomalla edellytykset rakennusvalvontatoimen kokoamiseksi suuremmiksi alueellisiksi yksiköiksi. Annetaan hallituksen esitys laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta.

Annetaan hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien säännösten muuttamiseksi ja käynnistetään kaupan kaavoitusta koskevan ohjeistuksen uudistaminen.

Valmistellaan Paras-selonteon kaupunkiseutulinjausten mukaisesti ehdotukset aiesopimus- ja selvityshenkilömenettelyiden kehittämiseksi. Selvitetään lainsäädännön kehittämistarpeita kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hallinnan parantamiseksi sekä mahdollisuudet hajarakentamisen ohjauksen tehostamiseen.

Annetaan hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta siten, että ranta-alueelle rakentamista koskevan poikkeamisasian ratkaisutoimivaltaa siirretään valtion viranomaiselta kunnille.

Valmistellaan valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta. Selonteon tarkoituksena on raportoida eduskunnalle toteutetun metropolipolitiikan tuloksista, asettaa metropolipolitiikan kehittämiseen strategisia linjauksia sekä tunnistaa metropolipolitiikan merkitys kansallisen kilpailukyvyn vahvistamisen välineenä valtion päätöksenteossa ja aluekehittämisessä.

Käynnistetään maankäyttö- ja rakennuslain vaikuttavuuden ja toimivuuden kokonaisarviointi.

Arvioidaan asuntomarkkinoiden toimintaympäristön muuttumista ja sitä miten asuntomarkkinoiden toimivuutta voidaan parantaa sekä linjataan tämän pohjalta valtion rooli 2010-luvun asuntomarkkinoilla.

Laaditaan selvitys kasvukeskusten ulkopuolisten asuntoalueiden ongelmista ja näillä alueilla olevien valtion tukemien vuokrataloyhteisöjen taloudellisten vaikeuksien laajuudesta ja tulevasta kehitystä.

Laaditaan selvitys tukien käyttöalueen laajentamisesta palveluasumisessa. Jatketaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamista. Edistetään kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisen ohjelmaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen täytäntöönpanoa.

Suunnitellaan ja toteutetaan Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisen ohjelmaan (SADe-ohjelma) kuuluvaa rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuutta. Valmistellaan ehdotuksia rakennetun ympäristön tutkimustoimintaa koskevan selvityksen jatkotoimista. Osana sektoritutkimuksen kehittämistä edistetään rakennettuun ympäristöön liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia keskeisten sektoritutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kesken.