Blogi

Keskustelu metropolialueen eri hallintomalleista tervetullutta

Ympäristöministeriö
Tiedote

Asuntoministeri Jan Vapaavuori SDP:n metropoliohjelmasta

SDP julkisti tänään kansanedustaja Antti Kalliomäen johdolla valmistellun metropoliohjelmansa, jossa otetaan kantaa niin seudun hallintomalliin kuin menestystekijöihin.

”Keskustelu metropolialueen tulevaisuudesta on erittäin tervetullutta. Seudun merkitys koko Suomelle on erittäin suuri ja siksikin on tärkeää, että se tiedostetaan kaikissa puolueissa kautta koko poliittisen kartan” korostaa metropolipolitiikasta hallituksessa vastaava asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Vapaavuoren mukaan SDP osuu ohjelmassaan oikeaan korostaessaan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen merkitystä: ”Seudullisen näkökulman luominen ja yhteisen suunnan löytyminen juuri näissä asioissa on ensiarvoisen tärkeää metropolialueen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta. Myös ilmastopoliittiset tavoitteet sekä pyrkimys segregaation ehkäisemiseen korostavat seudullisempaa otetta erityisesti maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä”.

Helsingin seudusta on valmisteilla useita eri selvityksiä. Kaikki seudun kunnat ovat mukana kaksiportaisen seutuhallintomallin etuja ja haittoja kartoittavassa selvityksessä. Helsinki–Vantaa-selvityksen tavoitteena taas on selvittää Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistymisen edut ja haitat. Espoon kaupungin tilaamassa tutkimuksessa puolestaan etsitään uusia näkökulmia metropolialueen kilpailukykyyn ja sen tuomiin haasteisiin. Lisäksi valtion toimesta on meneillään hanke, jossa analysoidaan ja vertaillaan kansainvälisiä kokemuksia metropolialueille kehitetyistä eri hallintomalleista.

”On selvää, että Helsingin seudulla tulee tehdä ratkaisuja, jotka vahvistavat metropolialueen elinvoimaisuutta, luovat edellytyksiä dynaamiselle ilmastopolitiikalle ja yhdyskuntarakenteiden eheyttämiselle sekä turvaavat jatkossakin alueen asukkaille laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut” painottaa Vapaavuori ja jatkaa:

”Eri selvitysten valmistuttua on vuoden vaihteen jälkeen linjanvetojen paikka. Jokaisella mallilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Olennaista ja yhteistä niille on seudullisen tulokulman vahvistaminen. Tämän takia on tärkeää, että kantoja ei missään vastuullisissa piireissä lyötäisi lopullisesti lukkoon minkään yksittäisen mallin puolesta tai sitä vastaan. Tämä jo siitäkin syystä, että ovat linjaukset aikanaan minkäsisältöisiä tahansa, ne tarvitsevat toteutuakseen taakseen enemmistön”.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Tatu Rauhamäki, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 521 2907