Blogi

Vielä pari sanaa Vihdin Ideaparkista

Lausuin lauantain (3.5.2008) Helsingin Sanomissa, että pidän Vihtiin suunniteltua 150 000 kerrosneliömetrin ja 10 miljoonan arvioidun kävijän Ideaparkia toteuttamiskelvottomana hankkeena (Suomen suurin kauppakeskus eli Itäkeskus on alueeltaan tätä pienempi, olkoonkin että siellä käy vuosittain peräti 22 miljoonaa kävijää). Ilmaisin näkemykseni erityisesti kaavoituksesta vastaavana ministerinä. Näkemykseni mukaan hankkeelle ei yksinkertaisesti ole kaavallisia edellytyksiä eikä tällaisia edellytyksiä sille myöskään pystytä luomaan.

Varsinkin Vihdissä kommenttini otettiin – ymmärrettävästi – nuivasti vastaan. Ensikommenteissa luotiin myös vastakkainasettelua Helsingin ja/tai pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kehyskuntien välille. Annettiinpa myös ymmärtää, että lausunnoissani näkyy oma helsinkiläisyyteni.

Alueen suunnittelua ohjaa Uudenmaan maakuntakaava, jossa on selvitetty ja ratkaistu merkitykseltään seudullisten kaupan suuryksiköiden sijainti. Ideaparkin suunnitellulla sijaintialueella ei tällaista merkintää ole. Hanke on siis maakuntakaavan vastainen. Yleiskaavaa hankkeelle puolestaan ei voi tehdä ilman maakuntakaavan tukea.

Teoreettisesti oikeana etenemistapana olisikin ensin maakuntakaavan muuttaminen. Maakuntakaavoitusta kuitenkin ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden mukaan ”alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta”. Lisäksi todetaan, että ”vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta”. Maakuntakaavat tulevat Ympäristöministeriöön vahvistettaviksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaavoituksesta vastaavana ministerinä joutuisin jättämään mainitunlaisen merkinnän vahvistamatta.

Juridiikka ei siten ole kovin monimutkaista. Ennakkotapauksiakin on. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa aluevarauksen, jonka taustalla oli Itäsalmeen suunniteltu kauppakeskus. Samoin Pirkanmaan maakuntakaavasta jätettiin vahvistamatta kaksi valtateiden liittymäalueelle suunniteltua vähittäiskaupan suuryksikön aluevarausta. Korkein hallinto-oikeus vahvisti molemmissa tapauksissa YM:n kannan.

Lausuntojeni taustalla oli täten selkeä näkemykseni hankkeen toteuttamiskelvottomuudesta. Pidin myös reiluna, että lausun kantani jo tässä vaiheessa, jotta hankkeen toteuttamisen suhteen ei elätettäisi turhia toiveita, ja jotta pitkäaikaisiin ja paljon resursseja syöviin kaavahankkeisiin ja muihin valmistelutoimiin ei ryhdyttäisi ainakaan epätietoisena valtiovallan näkemyksestä.

Juridiikan taustalla ovat vakavat ilmastopoliittiset tekijät. Erityisesti kyse on tarpeesta pysäyttää yhdyskuntarakenteen hajautuminen Helsingin seudulla ja jopa kääntää tämä kohti eheytyvää rakennetta.

Vihdin Ideaparkin osalta kyse olisi mittaluokaltaan erittäin suuresta ja vaikutuksiltaan maakunnallisesta, jopa ylimaakunnallisesta kauppakeskuksesta, jonka asiakasvirrat tulisivat hyvin suurelta alueelta pitkienkin matkojen päästä. Kauppakeskus perustuisi käytännöllisesti katsoen täysin yksityisautoiluun. Suunnitellun Ideaparkin sijaintiperiaate poikkeaakin ratkaisevasti periaatteista, joita seudulla on suurten kauppakeskusten osalta noudatettu (pääkaupunkiseudun suurimmat kauppakeskukset Kamppi, Forum, Itäkeskus, Jumbo, Sello, Iso-omena ja Myyrmanni sijaitsevat kaikki joko Helsingin keskustassa tai aluekeskuksissa seudun väestöllisissä painopisteissä).

Kyse on muutoinkin seudullisesta hankkeesta, joka vaikuttaisi olennaisesti sekä läntisen Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun palvelutarjontaan. Kyse ei siksikään ole Vihdin yksityisasiasta.

On totta, että hanke vaikuttaisi myös Helsingin keskustan palveluihin, joiden kysyntää vaarantaa jo nykyinen kaupan palveluiden siirtyminen erityisesti kehä III:lle. Helsingin keskustan vetovoimaisuus on kuitenkin jopa kansallisen tason kysymys jo sinänsä. Sen turvaamisen tärkeyttä puoltavat lisäksi ilmiselvät ilmastopoliittiset tekijät, jotka perustuvat alueen suureen väestötiheyteen sekä ennen kaikkea keskustan ylivoimaisesti parhaimpaan saavutettavuuteen erityisesti joukkoliikenteen näkökulmasta.