Blogi

Helsingin seudun aiesopimuksesta vastaus tonttipulaan

Ympäristöministeriö
Tiedote

Asunto- ja kaavoitusministeri Jan Vapaavuori puheessaan Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnalle:

Helsingin seudun aiesopimuksesta vastaus tonttipulaan

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan julkinen valta ei voi taata Helsingin seudun asuntotuotannon elpymistä ainakaan nopealla aikataululla, koska kyse on lopulta vapailla markkinoilla tehtävistä ratkaisuista. Sen sijaan vilkastuvan asuntotuotannon edellytyksenä oleva riittävä tonttitarjonta voidaan valtion ja kuntien hyvällä yhteistyöllä varmistaa. Tämä on Vapaavuoren mukaan erityisen tärkeätä sen takia, että juuri tonttipula on toistuvasti nähty Helsingin seudun asuntomarkkinoiden pahimpana ongelmakohtana.

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnalle tänään puhunut Vapaavuori korosti valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen ja viimeistelyvaiheessa olevan asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseen tähtäävän aiesopimuksen merkitystä tässä suhteessa. Sopimuksessa tullaan jyvittämään jokaiselle seudun kunnalle kuntakohtainen kaavoitustavoite, siten että yhteensä seudulla valmis-tuvissa asemakaavoissa osoitetaan vähintään 13 000 asunnon tuotantoa vastaava vuotuinen uusi rakennusoikeus. Sopimusta tullaan seuraamaan tarkasti ja sopimuksen noudattaminen tai noudattamatta jättäminen tullaan ottamaan huomioon erilaisissa valtion tuissa ja avustuksissa.

”Kuntien on otettava sopimus yhtä vakavasti kuin valtio. Yhtään tavoitteista lipsuvaa kuntaa ei voida sallia. Vain näin saadaan seudulle luotua riittävät edellytykset asuntotuotannon olennaiseen lisäämiseen” sanoi Vapaavuori ja jatkoi: ”Se päästänkö seudulla vuosittain 12 000–13 000 asunnon tuotantoon ja millä aikataululla tämä toteutuu, riippuu pitkälti markkinatilanteesta. Niin kuntien kuin valtion tehtävä on kuitenkin varmistaa niistä itsestään riippuvat tuotantoedellytykset kuntoon. Asuntotuotanto riippuu osin vallitsevista suhdanteista, mutta kaavoitus ei.”.

”Tonttipula on viime vuosina noussut merkittävimmäksi ongelmaksi jokaisessa varteenotettavassa seudun asuntotuotannon edellytyksiä selvittäneessä kyselyssä tai työryhmässä. Tonttitarjonnan kasvaessa aiesopimuksessa sovittavalla tavalla voidaan unohtaa puheet tonttipulasta asuntotuotantoa rajoittavana tekijänä” Vapaavuori korosti.

Vapaavuori korostaa samalla, että vilkastuvassa kaavoitustoiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. ”Tonttitarjonnassa ei ole kysymys pelkästään määrällisistä tavoitteista, vaan myös ilmastopoliittisista laadullisista seikoista. Se minne kaavoitetaan vaikuttaa olennaisesti liikkumistarpeeseen ja täten mm. pyrkimykseen lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta sekä ruuhkiin ja päästöihin. Itse asiassa iso osa liikenteen kielteisistä ympäristö-vaikutuksista on vain seurausta epäonnistuneesta kaavoituksesta, eikä näitä virheitä pidä jatkossa enää toistaa.”

Lisätietoja:
erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907