Blogi

Modernin asuntopolitiikan tuettava talouskasvua, julkisen menokehityksen hillintää ja vastuullista ilmastopolitiikkaa

Ympäristöministeriö
Tiedote

Asuntoministeri Jan Vapaavuori (kok) korosti asuntopolitiikan uutta tavoitteenasettelua vastaanottaessaan ehdotuksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi 20.12.2007. Vapaavuoren mukaan modernin asuntopolitiikan keskeisenä tavoitteena on tukea talouskasvua, mikä tarkoittaa ennen kaikkea vaikuttamista työvoiman saatavuuden ja liikkuvuuden kannalta olennaisiin asuntojen saatavuuteen ja hintatasoon. Hänen mukaansa ”onnistuneella asuntopolitiikalla on erinomaisen suuri elinkeino- ja kilpailukykypoliittinen merkitys, ja varsinkin Helsingin seudulla asuntomarkkinoiden pullonkaulat ovat keskeisin seudun tasapainoista kehitystä koskeva yksittäinen uhkatekijä”.

Erityisenä haasteena Vapaavuori näkee asuntotuotannon voimistamisen suurimmissa kasvukeskuksissa vastaamaan olemassa olevaa kysyntää. ”Tähän vastataan nyt monipuolisesti mm. valtion tukitoimin, tonttitarjontaa tehostamalla, kaavoitusta sujuvoittamalla, valtion ja kuntien kumppanuutta edistämällä, lisäämällä alan toimijoiden kiinnostusta asuntotuotantoon sekä yleisiin rakennuskustannuksiin vaikuttamalla”, Vapaavuori iloitsee.

Vapaavuoren mukaan asuntopolitiikalla on myös suuri sosiaalipoliittinen ulottuvuus. Panostamalla esimerkiksi pitkäaikaisasunnottomien ja muiden erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen yhteiskunta huolehtii ennen kaikkea sosiaalisesta vastuustaan. ”Tässä suhteessa onnistunut asuntopolitiikka kuitenkin myös säästää sosiaali- ja terveysmenoja ja julkisten kokonaismenojen määrää ja on täten myös kokonaistaloudellisesti kannattavaa”, Vapaavuori toteaa.

Asuntopolitiikalla ja siihen liittyvällä maankäytön suunnittelulla on myös keskeinen ilmastopoliittinen ulottuvuus, Vapaavuori toteaa. Suomi ei hänen mukaansa tule saavuttamaan niitä päästövähennystavoitteita, joihin se on sitoutunut, ellemme varsin pian onnistu kääntämään viime vuosina vain pahentunutta yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä. ”Voimistuva asuntotuotanto varsinkin suurimmissa kasvukeskuksissa on yksinkertaisesti pakko pystyä suuntaamaan täydennysrakentamiseen sekä hyvien liikenne- ja erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen”.

Vapaavuori kiitti alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johdolla toiminutta työryhmää laaja-alaisesta ja kokonaisvaltaisesta työstä sekä lukuisista toimenpide-ehdotuksista. Hänen mukaansa kyse on pitkään aikaan vakavimmasta yrityksestä puuttua asuntopolitiikan ongelmakohtiin. ”Valtiovallan tahtotila on nyt poikkeuksellisen vahva ja myös esitetyt taloudelliset panostukset huomattavasti tavanomaista mittavampia”.

Vapaavuori kuitenkin varoittelee odottamasta kovin nopeita muutoksia. ”Asuntomarkkinat muuttuvat jo luonteensa vuoksi varsin hitaasti. Tällä ohjelmalla luodaankin edellytykset hieman pitemmällä aikavälillä parantaa tilannetta. Todelliset vaikutukset näkyvät vasta parin vuoden viiveellä ja onnistuessaan vaikutukset ovat vahvimmillaan vasta seuraavalla vaalikaudella”.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Tatu Rauhamäki, puh. 050 521 2907