Blogi

Suomen tuettava komissiota vakaussopimuskiistassa

EU:n komissio on ilmoittanut vievänsä EY-tuomioistuimeen ECOFIN-ministerineuvoston viime marraskuisen päätöksen, jolla ministerineuvosto päätti olla rankaisematta Saksaa ja Ranskaa näiden vakaus- ja kasvusopimuksen vastaisesta toiminnasta. Käynnistyvä oikeusprosessi on eri-tyisen tärkeä sekä unionin talouspoliittisen uskottavuuden että unionin sisäisen, pienten ja suur-ten jäsenvaltioiden välisen tasavertaisuuden näkökulmasta. Komission päätös on perusteltu ja Suomen tulisi tukea komissiota tässä prosessissa.

Suomen tulee tukea komissiota, koska meidän etumme on puolustaa pienten jäsenvaltioiden ta-savertaisia oikeuksia unionissa. Toiseksi, etumme on jo lähtökohtaisesti tukea vahvaa, itsenäistä ja riippumatonta komissiota, joka on olennainen osa juuri pienten jäsenvaltioiden tasapuoliseen kohteluun perustuvaa yhteisömetodia. Kolmanneksi Suomen tulisi jatkaa unionin sisäisen lailli-suusperiaatteen tinkimätöntä puolustamista. Neljäs peruste komission tukemiselle kumpuaa Suomen Lipposen ja Niinistön ajan hyvästä talouspoliittisesta imagosta EU:n sisällä sekä siihen liittyvästä vahvasta roolista tarkan budjettikurin vaalijana. Viimeisin, mutta ei vähäisin syy, tukea komissiota liittyy oman EU-politiikkamme johdonmukaiseen toteuttamiseen. Lepsuilu tässä pro-sessissa olisi viesti siitä, että Suomen linja unionissa on muuttunut.

EU:n vakaus- ja kasvusopimus on kiistatta ollut huteralla pohjalla syntymästään saakka. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että komission tehtävänä on valvoa perussopimuksien noudattamista, eikä sitä poliittisesti merkittävää kysymystä, että sopimusten valvonta on erityisen tärkeätä, kun kyse on isoista jäsenmaista. On myös vakaus- ja kasvusopimuksen oman uskottavuuden mukaista, että se voidaan kaikkien muiden unionisäännösten tapaan saattaa tuomioistuimen viimekätisen tulkinnan kohteeksi. Ellei näin tehtäisi, vakaus- ja kasvusopimuksen osalta tunnustettaisiin, että se on luonteeltaan poliittisempi ja harkinnanvaraisempi ja jotenkin erilaisessa asemassa suhtees-sa unionin muihin säännöksiin. Tämä ei olisi unionin eikä vakaussopimuksen itsensä edun mu-kaista.

Vakaussopimus saattaa sinällään olla uudistamisen tarpeessa. Niin kauan kun nykyisellä sopi-muksella jatketaan, sitä tulee kuitenkin kunnioittaa. Suomen hallituksen tulisikin pikaisesti ottaa tällainen, komissiota tukeva linja ja selkeästi viestittää se unionikumppaneillemme.

Jan Vapaavuori
kansanedustaja (kok)
jan.vapaavuori@eduskunta.fi