Blogi

Ansökan till Helsingfors första borgmästare

Bästa helsingforsare,
Bästa beslutsfattare i Samlingspartiet i Helsingfors,

Jag vänder mig till er med anledning av kommunalvalen som ordnas den 9. april.

Jag kan föreställa mig att en stor del av er är av den åsikten att dagens politik ser förvirrande ut, och ibland även deprimerande. Jag förstår också att ni är bekymrade över vad vår allt mera osäkra värld bringar med sig. Jag tror ändå att ni delar min uppfattning om att vi bor i en bra stad, i en av världens bästa. Vårens kommunalval avgör ifall utvecklingen fortsätter – att staden förblir dynamisk, attraktiv och trygg.

Jag tog emot ett viktigt internationellt uppdrag ett par år sedan. Arbetet som vicepresident i världens största offentliga bank, Europeiska investeringsbanken, har varit mycket intressant och givande. Tröskeln att söka mig till andra uppdrag mitt i min fyra års värvning är hög.

Oberoende av detta har jag bestämt mig att ansöka om att få ställa upp som borgmästarkandidat för Samlingspartiet i Helsingfors. Några centrala orsaker motiverar mig till detta:

  1. Den globala konkurrensen håller på att förändras från en tävling mellan stater till en allt starkare kamp mellan städer och stadsregioner. Helsingfors har en allt mera central roll i att skapa välfärd och konkurrenskraft för hela Finland. Helsingfors är den enda metropolen i vårt land, med dess starka och dess svaga sidor. I ledningen av Helsingfors kan man arbeta betydelsefullt för själva staden och dess invånare samt till fördel för hela Finland.
  2. Den liberala demokratin är i en kris. Västerländska värderingar blir utmanade, nationalistiska strömningar förstärks, populism breder ut sig. Vi lever i svåra tider. Nu måste ansvarsfull demokrati försvaras. Vi ska orka befrämja internationalism, tolerans och respekt för våra medmänniskor. Samarbetskunnigt beslutsfattande som samtidigt är målmedvetet och väl övervägt är av största vikt ju allvarligare demokratin är hotad.
  3. Helsingfors är en stor och mångsidig koncern. Staden är landets största arbetsgivare med 38.000 arbetstagare. Stadens driftskostnader är 5,5 miljarder och balansräkningens slutsumma 17 miljarder euro. Till koncernen hör 83 dottersammanslutningar. Helsingfors är inte någon ensaks rörelse, utan en liten jätte på alla livets delområden. Och det är den också oberoende av att förvaltningen och organiseringen av social- och hälsovården förflyttas från städerna till landskapsförvaltningen. Inkörningen av det nya ledningssystemet i bruk är i sig redan en enorm förändring. Speciellt i stadens första borgmästares tjänst handlar det både om politisk ledning av staden och ett betydande operativt uppdrag.

Helsingfors är vårt fina lands fina huvudstad, vars ledning kräver att man är mångsidig och vidsynt samt att man har internationella tag, ett socialt sinnelag och att man är beslutsam. Jag antar att jag har tillräckligt med erfarenhet och kunnande, behövliga nationella och internationella kontakter samt nyttig självständighet och envishet för att lyckas i detta respektfulla uppdrag.

Jag har varit invald till riksdagen från Helsingfors och varit riksdagsledamot i tolv år samt minister i sju år. Min erfarenhet som minister, både som bostads- och som näringsminister, omfattade för Helsingfors framgång centrala sektorer. Jag har suttit nästan nitton år i Helsingfors stadsfullmäktige. I Helsingfors stadsstyrelse tillbringade jag sex och ett halvt år, varav två år som ordförande.

Den grekiska filosofen Aristoteles konstaterade passande redan länge sedan att ”Människorna flyttar till staden för att skaffa sig ett jobb och en försörjning men stannar där för att leva ett gott liv”. Det här stämmer ännu idag. En av politikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för att skaffa sig ett jobb och erbjuda försörjning för alla, men framför allt att skapa förutsättningar för ett gott, trevligt och inspirerande liv.

Jag tror att jag har lyckats åtminstone med någorlunda framgång i mina förra poster i att främja tillgången till arbete och försörjning för till exempel varvsarbetare i Åbo samt i att skapa ett människovärdigt liv för bland annat dem som varit långvarigt hemlösa i vårt land. Jag har också, ibland på ett iögonfallande sätt, kämpat för att främja den för mig mycket viktiga europeiska stadskulturen.

Färden pågår ännu. Människorna flyttar fortfarande till städerna. Helsingfors är ännu inte färdigt. Arbetets karaktär förändras med snabb takt. Alltför många mår ännu dåligt.

På både gott och ont karaktäriseras stadens högsta ledning till borgmästaren. Jag är född i Helsingfors och jag har bott i staden hela den tid som jag har hållit hus i Finland. Jag känner till staden, dess karaktär, dess öppna hav och dess rev. Vid sidan om allt detta har också jag fått ett par skråmor under årens lopp.

Ett starkt Helsingfors är en fördel för det hundraåriga Finland. Helsingfors behöver dess försvarare och dess högsta intressebevakare. Helsingfors behöver en ansvarsfull utvecklare och en visionär reformator. Helsingfors behöver sansad vettighet. Som helsingforsare har ni som uppgift att bestämma vem som har de bästa förutsättningarna för att leda detta arbete under de nästa fyra åren.

Samlingspartiet i Helsingfors utnämner sin borgmästarkandidat den 16 februari. Jag står till förfogande.

Med vänlig hälsning,
I Luxemburg, den 7. februari.
Jan Vapaavuori