Puheet

Maailman tuulipäivän tiedotustilaisuus, Helsinki

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän on lisättävä uusiutuvan energian käyttöä erittäin merkittävästi. Suomelle perinteisten ja keskeisten uusiutuvien energialähteiden, metsäpohjaisen biomassan ja vesivoiman ohella tarvitaan myös merkittävästi lisää tuulivoimaa.

Maaliskuussa päivitetyn ilmasto- ja energiastrategian mukaan tuulivoiman tuotanto tullaan nostamaan kuuteen TWh:iin vuoteen 2020 ja yhdeksään TWh:iin vuoteen 2025 mennessä. Jotta tässä onnistutaan, tulisi Suomessa olla 800 -1000 uutta tuulivoimalaa jo seitsemän vuoden kuluttua. Tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja tuulivoimarakentamiseen seuraavien vuosien aikana.

Tuulivoiman maine on hyvä. Tuulesta saa puhdasta ja täysin päästötöntä energiaa. Tuulta riittää maailmalla; se ei lopu kesken. Suomessa on hyvät olosuhteet rannikko- ja merituulivoiman rakentamiselle. Suomesta löytyy myös tarvittavaa osaamista ja kapasiteettia tuulivoimateollisuuden tarpeisiin. Tuulivoiman rakentaminen kasvattaa myös osaltaan energiaomavaraisuuttamme.

Periaatteessa kaikki kannattavat uusiutuvan tuulivoiman lisäämistä. Mutta kun investointipäätöksiä tulisi käytännössä tehdä, törmätään lukuisiin esteisiin, jotka hankaloittavat, hidastavat ja jopa estävät rakennuslupien saamista.

Tuulivoimalle lisähaastetta tuo sen luonne muuttuvana uusiutuvana energiamuotona. Joskus tuulee ja joskus on tyyntä. Energiaa tulisi kuitenkin tuottaa tasaisesti yhteiskunnan tarpeisiin. Tästä syystä tuulivoiman tueksi tarvitaan kapasiteettimekanismeja. Tuulivoima myös maksaa paljon, minkä takia sen tuottamiseen tarvitaan valtion tukea.

Tuulivoiman käytön lisääminen ei siis ole täysin ongelmatonta. Hallituksen tavoite on silti selkeä: lisää tuulivoimaa tarvitaan nopeasti ja paljon. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan valtion erilaisia ohjauskeinoja.

Suomessa tuulivoiman tuottamisen taloudelliset esteet on poistettu keväällä 2011 voimaan tulleella syöttötariffijärjestelmällä, jolla säädetään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Syöttötariffissa maksetaan sähkön tuottajalle tuotantotukea tuotetusta sähköstä. Tuotantotukea maksetaan korotetusti vuoden 2015 loppuun asti.

Syöttötariffin ansiosta tuulivoima-ala vauhdittui selvästi vuonna 2012. Alkuvaiheessa maksettava tukitaso sai aikaan suuren määrän uusia tuulivoimahankkeita. Varsinaisten investointien toteuttaminen kuitenkin käynnistyi oletettua hitaammin. Tähän vaikutti mm. kasvanut ruuhka eri hallinnonalojen lupaprosessien käsittelyssä, tuulivoimarakentamisen kaavoituksen keskeneräisyys sekä tarvittavat arviointi- ja lupamenettelyt.

Nopeasti kasvava tuulivoimahankkeiden määrä sai viranomaiset havahtumaan haasteisiin, joita tuulivoiman rakentaminen tuo eri hallinnonaloille. Lupaprosessien yhteydessä törmättiin myös moniin erilaisiin ongelmiin, joihin on löydettävä ratkaisut, jotta tuulivoimainvestoinnit pääsisivät suunnitellusti toteutumaan.

Suurimmat tuulivoimarakentamista hidastavat ja rajoittavat esteet Suomessa ovat melua koskeva viranomaisohjeistus sekä kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointi- ja lupamenettelyssä esiintyvät epäselvyydet ja hidasteet. Näiden lisäksi lento- ja meriliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi määritetyt rajoitusalueet sekä puolustusvoimien tutkakysymykset ovat viivästyttäneet tuulivoimarakentamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti viime vuoden toukokuussa työryhmän ratkomaan tuulivoimarakentamiseen liittyviä esteitä ja rajoitteita sekä sovittamaan yhteen eri ministeriöiden hallinnonalojen näkemyksiä. Työryhmän työ jatkuu ja raportti tullaan saamaan myöhemmin tänä vuonna. Paljon myönteistä kehitystä on kuitenkin jo tapahtunut, ei vähiten sen ansiosta, että viranomaisten välinen yhteistyö on selvästi tiivistynyt.

Yksi selkeä läpimurto tapahtui vastikään, kun saimme luoduksi järjestelyn, jonka avulla tuulivoimarakentamisesta aiheutuvat tutkavaikutukset voidaan poistaa nimetyllä alueella puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkia rakentamalla.

Tuulivoiman rakennusluvan edellytyksenä on puolustusvoimilta saatu lausunto siitä, että tuulivoimalat eivät häiritse puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamista eli aluevalvontaa. Tuulioloiltaan suotuisimmat alueet sattuvat monesti sijaitsemaan useimmiten rannikolla, jossa myös aluevalvontaan kohdistuu suurimmat paineet.

Hallitus antoi 23.5 eduskunnalle lakiehdotuksen tuulivoiman kompensaatioalueista ja tarkoitus on, että laki saataisiin voimaan jo kesällä. Ensimmäinen kompensaatioalue olisi Perämeren tuulivoima-alue, joka on tuulioloiltaan erittäin hyvä. Alueelle rakennettavien tuulivoimaloiden arvioidaan tuottavan sähköä yli 1 TWh vuonna 2020. Lisäselvitysten sen salliessa lakia voidaan täydentää uusilla tuulivoiman kehittämisalueilla.

Perämeren tuulivoima-alueelle rakentavat tuulivoiman tuottajat sitoutuvat maksamaan turbiinikohtaisen tuulivoimamaksun. Näistä maksuista kertyy kompensaatiomaksu, joka mahdollistaa tuulivoimarakentamisen alueelle, vaikka puolustusvoimien lausunto puuttuisi tai se olisi ollut kielteinen. Nopean liikkeellelähdön varmistamiseksi valtio osallistuu alkuvaiheessa rahoitusratkaisuun niin, että puolustusvoimat voi tilata lisätutkan kyseessä olevalle tuulivoiman kehittämisalueelle jo kesän aikana. Tällöin uudet tuulivoimalat voidaan ottaa käyttöön alueella ensi vuoden alusta.

Muutama merkittävä este (syöttötariffi ja tutkakompensaatio) tuulivoiman rakentamisen tieltä on siis saatu ratkaistua. Lisäponnisteluja kuitenkin vielä tarvitaan. Nopeita ratkaisuja vaativat erityisesti luvitukseen ja taustameluun liittyvät kysymykset.

Paljon on siis tehtävää. Tärkeää on luoda selkeät säännöt ja tehokkaat hallinnolliset prosessit, jotka helpottaisivat niin toteuttajien kuin viranomaisten työtä rakennuslupien hakemisessa ja niiden myöntämisessä.

Tämä nopeuttaisi investointipäätösten tekemistä ja auttaisi tuulivoiman sijoittumista paikoille, joissa on parhaat tuotanto-olosuhteet.

Parhaat tuulen tuotanto-olosuhteet löytyvät luultavimmin mereltä. Energia- ja ilmastostrategian mukainen tuulivoiman tuotantotavoite edellyttääkin myös merituulen laajempaa käyttöönottoa. Merelle rakentaminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa kuin maalle rakentaminen. Hallitusohjelmassa on varattu 20 MEUR merituulivoiman demonstraatiohankkeen investointituelle vuodelle 2015. Tuen tarkoituksena on käynnistää merituulivoiman rakentaminen Suomessa.

Merituulivoimalan demonstraatiohankkeen energiatuen haku käynnistyy kesäkuun aikana. Parhaillaan ministeriössä valmistellaan linjauksia hakuprosessille. Päätös tuen myöntämisestä tehdään vuoden 2014 lopussa siten, että projekti voidaan käynnistää vuonna 2015.

Merituulivoimalan demonstraatiohankkeella pyritään kehittämään pohjoisiin meriolosuhteisiimme sopivat ratkaisut erityisesti rakentamisen ja huoltamisen osalta. Lisäksi tavoitteena on saada merituulivoiman rakentamisesta hyödyllistä kokemusta ja osaamista tulevaisuutta varten.

Kotimaiseen uusiutuvan energian tuotekehitykseen panostaminen on myös kotimarkkinan luomista suomalaiselle cleantech-tekniikalle. Merituuliteknologia tarjoaa uusia cleantech-liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia energia- ja meriteollisuudelle, sillä merituulivoiman on arvioitu kasvattavan lähivuosina osuuttaan kaikista tuulivoimahankkeista Euroopassa.

Suomen demonstraatiohanke voi siis luoda ainutlaatuista cleantech-alan innovaatioihin liittyvää kilpailuetua ja siten edistää kansainvälistä kasvua tulevaisuudessa. Suomen vahva energiateknologioiden osaaminen luo puhtaan energian ratkaisuillemme merkittäviä kansainvälisiä vientimahdollisuuksia.

Suomen tavoitteena on luopua ensimmäisenä maana Euroopassa lähes kokonaan kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa kotimaisen energiantuotannon lisäämistä ja kehittämistä. Tuulivoiman edistäminen on merkittävässä asemassa tässä kokonaisuudessa.

Tuulivoiman rakentaminen kasvattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta ja vähentää samalla riippuvuuttamme tuontipolttoaineista.

Tuulivoimasta saadaan myös paikallisesti taloudellista hyötyä, sillä se tuo verotuloja kunnalle ja vuokratuloja maanomistajille.

Tuulivoiman edistäminen on korkealla hallituksen energiapolitiikassa. Tuuli tulee varmasti olemaan merkittävässä asemassa myös energia- ja ilmastotiekartassa kohti vuotta 2050. Kun onnistumme löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja tuulivoimarakentamisessa sekä samalla lisäämme kotimaisen energian tuotantoa, saamme enemmän työtä ja hyvinvointia suomalaisille.

Vastaa