Puheet

Sverige och Finland i den globala ekonomin, Finsk-svenska handelskammarens årsmöte, Stocholm, Sweden

Ärade gäster, mina damer och herrar, nordiska vänner,

Jag vill börja med att gratulera Sverige för VM-guldet i ishockey. Speciellt brödraparet Sedin är inte särskilt omtyckta i Finland just nu.

Det är väl ingen hemlighet att jag är en stor vän av Skandinavien och nordiskt samarbete. Och jag håller helt och hållet med om Finska UD’s uppfattning i en rapport för några år sedan att ”om Sverige inte fanns borde det uppfinnas”. Vi har en väldigt lång gemensam historia och jag vågar säga att sällan är två länder så nära och lika varann.

Vi är goda nordiska grannar, som tack vare samhällenas stora likheter delar samma intressen i den globala konkurrensen, som känner varandra väl och litar på varandra och därför öppet och förtroendefullt kan samarbeta inom samhällslivets alla delområden, och som också genom hederlig ömsesidig konkurrens kan lyfta varandra till allt bättre resultat.

För närvarande går det mycket bra för de nordiska länderna jämfört med många andra länder i västvärlden, men vi måste ständigt kämpa för att behålla vår spetskompetens för att inte bli överkörda av länder med snabb ekonomisk tillväxt. Det är viktigt att våra produkter och tjänster bygger på så mycket högkvalitativt kunnande som möjligt, eftersom vi på grund av vårt höga kostnadsläge inte kan konkurrera med priset i sig och knappast bör försöka göra det heller.

Världen utvecklas i rasande fart och har blivit helt global, länderna är beroende av varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Detta gäller även för grannländer. Det är omöjligt för ett enskilt land att ensamt klara sig i den globala världsekonomin.

En sund konkurrens våra länder emellan är av godo, men på internationella marknader har vi mycket mer nytta av vårt samarbete än av att vi konkurrerar med varandra. I kalottområdet är det mycket tillväxt på gång inom bland annat gruv-, logistik- och turismsektorerna. Svenska och finska små och medelstora företag kunde försöka samarbeta mer och dra nytta av synergier.

Det nordiska varumärket är mycket stark inom Cleantech. De svenska och finska bolagen skulle kunna förstärka sina positioner med vidare sammanknytningar, korsägande och gemensamma exportansträngningar.

Sverige och Finland är bra på ungefär samma saker i den globala handeln; i båda länderna fokuserar vi på produktutveckling, utbildningsnivån är hög och företagen är innovativa. Finlands speciella styrka ligger inom ingenjörskonst och produktutveckling, Sverige är dessutom framgångsrikt på marknadsföring och försäljning. Finland har omfattande erfarenhet av handel på den ryska marknaden och en viss logistisk förmån mot Asien medan Sverige har längre och mångsidigare agerat på världsmarknaden och har lyckats väl på ”branding”.

Men det svenska näringslivet står starkare på flera ben än det finska, där inte för så många år sedan Nokia ensamt stod för 5% av den finska BNP. Siffran idag är 1%. I Sverige har man också haft modet att släppa taget om okonkurrenskraftiga industrier, till exempel varvsindustrin, med vilken vi har haft en hel del utmaningar i Finland även på sistone. Finland är därmed mer sårbart ekonomiskt än Sverige.

Olikt vår gemensamma avundsvärda granne Norge, har vi blivit bara moderat välsignade med naturresurser. Detta tillsammans med våra små inhemska marknader gör att exporten är av så särdeles stor betydelse för oss.

Vårt bättre utgångsläge och tekniska kunnande räcker inte längre i den globala världen. I Indien utexamineras en miljon ingenjörer varje år. I våra små samhällen har det dock varit möjligt att testa saker, som både Nokia och Eriksson har dragit nytta och detta borde vi fortsätta med inom nya sektorer såsom Cleantech. Våra F&U&I-sektorer är globalt sett bland de bästa.

Förnybar energi, energieffektivisering samt Cleantech är branscher där vi är starka, har erfarenhet av, samt teknologiskt kunnande. Dessa branscher går också väl att koppla ihop med vår välutvecklade ICT-sektor. För att klara oss väl i den globala ekonomin måste vi fortsätta med att excellera på kvalit och kunna erbjuda skräddarsydde lösningar.

En sak som jag dock vill nämna angående klimat och energipolitik är den uppkommande 2030 målsättningen i EU. Enbart strikt lagstiftning skapar inte självklart lukrativa marknader för våra egna företag, vilket till exempel är fallet med den tyska solenergin med kinesiska solpaneler. Det är säkert inte värt att offra vår energiintensiva industri i en värld där skiffergas ännu kommer att ändra på mycket.

Varför är vi här idag

De ekonomiska förbindelserna mellan våra två länder är täta och näringslivets ledare och representanter har alltid haft mycket kontakt sinsemellan både på det officiella och det mera informella vänskapliga planet. Dessa relationer bör vårdas och upprätthållas så att de kan komma till nytta även i globala sammanhang.

Finsk-svenska handelskammaren är en i Nordiska sammanhang unik institution, där näringslivs- och industriledare deltar. Inom ramen för detta unika nätverk har dessa personer möjlighet till regelbunden samverkan. Samarbetet mellan Sverige och Finland fungerar således utmärkt. Finsk-svenska handelskammarens roll är utomordentligt centralt i detta samarbete.

Vastaa