Puheet

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tiedotustilaisuus ja konseptikilpailun julkistaminen, Helsinki

Hyvät naiset ja herrat,

Valtioneuvosto hyväksyi noin vuosi sitten pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman, jonka tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä ja tehostaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Tarkoitus on aikaansaada ohjelmakaudella 1250 asuntoa ja tukiasuntopaikkaa sekä niihin liittyvät tukipalvelut pitkäaikaisasunnottomille.

Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan tässä henkilöä, jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi. Asunnottomuus on pitkäaikaista, kun se on kestänyt vähintään vuoden, tai kun henkilö on ollut toistuvasti asunnottomana viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kuluneen vuoden aikana on:

• Valtiovallan ja kymmenen asunnottomuuden kannalta keskeisen kaupungin kanssa solmittu aiesopimukset, joissa on määritelty konkreettiset hankkeet ja niiden rahoitus

• ARA:n ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoituspäätökset on myönnetty yhteensä 840 asunnolle, joiden rakentaminen, korjaaminen ja hankinta on käynnistynyt tai käynnistymässä. ARA järjestää vielä maaliskuussa ylimääräisen haun ohjelman hankkeille.

• Ensimmäiset ohjelman mukaiset uudet asumispalveluyksiköt on otettu käyttöön, Suutarinkoti Helsingissä ja Utran kuntoutusyksikkö Joensuussa

• Asuntoloiden muunto-ohjelman ensimmäinen hanke Helsingissä on saanut avustus- ja lainavarauksen kohteen peruskorjaamiseksi tuetun asumisen yksiköksi

• Sopimuskaupungeille on vuosina 2008 – 2009 osoitettu 1.8 miljoonaa euroa valtionrahoitusta uusiin asumispalveluyksiköihin sijoittuvien sosiaalityöntekijöiden, lähihoitajien ja sairaanhoitajien palkkaukseen. Vuosina 2010 ja 2011 samaan tarkoitukseen osoitetaan edelleen 8.5 miljoonaa euroa.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi on käynnistetty useita toimenpiteitä:

• Valtion ja kaupunkien yhteisrahoituksella palkataan 16 uutta asumisneuvojaa vuokrarästien ja häätöjen välttämiseksi. Kaupungit ovat laatimassa viranomaisten ja kiinteistöjen omistajien yhteisiä pelisääntöjä häätötilanteissa. Helsingissä suunnitellaan uutta asumisen turvakeskusta, joka voisi auttaa vuokranantajia ja vuokralaisia irtisanomistilanteissa.

• Nuorisoasuntoliitto ja valtakunnallinen työpajayhdistys ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi luomalla kaupunkien kanssa tukimalleja, joiden avulla syrjäytymisvaarassa oleville nuorille voidaan riittävän varhaisessa vaiheessa osoittaa asunto, työtä ja opiskelumahdollisuus

• Kriminaalihuollon tukisäätiö, Kalliolan kannatusyhdistys ja Jyväskylän katulähetys hankkivat asuntoja ja kehittävät uusia asumisen polkuja asunnottomille vapautuville vangeille

• Espoossa kehitetään uutta interventiomallia erityistuen tarpeessa olevien perheiden asunnottomuuden ehkäisyyn

Tänään, tässä tilaisuudessa käynnistetään Suomessa aivan uudentyyppinen suunnittelu- ja konseptikilpailu. Ympäristöministeriö, ARA, Stakes sekä Espoon, Helsingin ja Tampereen kaupungit järjestävät valtakunnallisen toteutuskilpailun pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettujen uusien asumisyksiköiden ja niihin liittyvien palveluiden aikaansaamiseksi. Kaupungit ovat osoittaneet kilpailua varten tarvittavat tontit tai rakennuspaikat. Kilpailun voittajan kanssa käynnistetään ostopalvelusopimus-neuvottelut sekä suunnittelu- ja tontinmuodostusprosessi.

Uusia ratkaisuja haetaan sekä tilojen suunnitteluun että palvelukonseptiin. Huonekohtaisia neliöitä tärkeämpää on kokonaiskonseptin toimivuus, se miten yksittäisen asukkaan käytössä olevat tilat ja yksikön yhteisölliset tilat nivoutuvat toisiinsa, miten yksikön tilat ovat vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa ja miten asumisen tuki mahdollistaa erilaisessa elämäntilanteessa olevien entisten asunnottomien sopeutumisen asuinyhteisöön. Ehdotuksen tekijöiksi haetaan tahoja, joilla on mahdollisuus toteuttaa koko hanke: palvelujen tuottaminen ja hankkeen toteuttaminen.

Paljon on siis jo tehty ja paljon tullaan vielä tekemään. Talojen rakentaminen ja palvelujen järjestäminen vie kuitenkin oman aikansa. Tilanteen tekee erityisen haasteelliseksi se, että asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen taloudellinen ympäristö on lyhyessä ajassa dramaattisesti muuttunut. Viime vuosina on kasvukeskusalueilla rakennettu häpeällisen vähän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joiden kysyntä on uudessa tilanteessa entisestään lisääntymässä. Kilpailun kiristyminen pienistä vuokra-asunnoista näkyy suoraan asunnottomuuden kehityksessä. Yksinäisiä asunnottomia oli vuonna 2007 koko maassa noin 7 500. Vuonna 2008 määrä on noussut runsaaseen 7 900. Samanaikaisesti kun olemme aktiivisesti vähentämässä pitkäaikaisasunnottomuutta, toisesta päästä tulee uusia asunnottomia. Tämän virran pysäyttämiseksi tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä. Kaupunkien tulee huolehtia siitä, että asunnottomat asetetaan etusijalle jaettaessa asuntoja valtion tukemasta vuokra-asuntokannasta. Tämä on myös selkeästi ilmaistu valtioneuvoston periaatepäätöksessä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaksi. Ohjelmassa todetaan, että kaupunkien tulee pitkäaikaisasunnottomuuden toimeenpanosuunnitelmiinsa sisällyttää myös sosiaalisen vuokra-asuntokannan käyttö asunnottomien asuttamisessa.

Arvoisat kuulijat,

Asunnottomuuden vähentäminen on inhimillisesti välttämätöntä, se lisää yhteiskunnan turvallisuutta ja aikaansaa säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun me panostamme resursseja asunnottomuuden hoitamiseen, panostamme huolenpitoon läheisistämme ja rakennamme myös sosiaalisesti kestävää maatamme. Toivotan menestystä kaikille konseptikilpailuun osallistuville!