Puheet

Invigningstal vid Oravais Hus

Bästa inbjudna gäster,
Hyvät kutsuvieraat,

Vi står inför vår tids kanske största utmaning – klimatförändringen. Även Oravais Hus har en stor uppgift att fylla då människornas största klimatpåverkan kommer via boendet. Det är energiförbrukningen i boendet som vi måste fokusera på. Det är högst viktigt att ni kan ge era kunder svar på frågan: Hur kan jag påverka energiförbrukningen i mitt nya Oravais-hus? Det är naturligtvis husets ytterväggar och tak som skall vara välisolerade, men jag vill understryka att ännu viktigare är utförandet så att tätheten i huset är bra. Det är de boende huset skall värmas upp för. Husets tekniska egenskaper såsom ett ventilationssystem med hög värmeåtervinning blir allt viktigare liksom även fönstrens egenskaper. Jag hoppas att ni i er nya produktion verkligen satsar på dessa krav till och med i större utsträckning än vad minimikraven ställer.

Vaikka rakennusten energiatehokkuusmääräyksiä on jatkuvasti tiukennettu, on niitä edelleen tiukennettava. Tarkoituksena on kiristää määräyksiä 30 – 40 % ja ohjata näin kohti matalaenergiarakentamista. Uusien säädösten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta. Ne on kuitenkin tarkoitus antaa jo vuonna 2008, jotta muun muassa teille talotoimit-tajille jäisi riittävästi aikaa varautua uusiin määräyksiin.

Valmistelun yhteydessä selvitetään sekä lainsäädännölliset että markkinaehtoiset teknisesti toimivat energiatehokkuuden parantamistoimet, niiden vaikuttavuudet sekä kustannustehokas kohdentaminen ja mitoittaminen. Lisäksi selvitetään matalaenergiarakentami-seen liittyvät tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset epävarmuustekijät. Rakennusten energiatehokkuutta koskevien säädösten täysimääräinen ja tehokas toiminta tulee varmistaa koulutus- ja tiedotuskampanjoilla. Tavoitteena tulee olla kiinteistöjen säännöllinen kunnon seuranta ja parantaminen. Näin voidaan energiatehokkuuden lisäksi huolehtia myös rakennusten terveellisyydestä.

Från början av detta år har det varit obligatoriskt med energicertifikat för alla nybyggen. För Finlands del är denna verksamhet ny. Som alla nya företeelser har även denna fört med sig en hel del frågor. Miljöministeriet har i början av april tillsammans med Motiva öppnat en informationstjänst som svarar på konsumenternas frågor angående energicertifikat. Mitt mål är att förstärka kunnandet och informationen om byggnaders energiprestan-da. Syftet är att husköparna även ska beakta byggnadens energiförbrukning vid valet av hus. Här har vi ett gemensamt mål med Oravais Hus.

I början av april startade jag även ett projekt som har för avsikt att finna de onödiga kostnader som eventuellt uppstår om regleringen inte är i takt med sin tid. Även småhustillverkarna är representerade i arbetsgruppen. Mitt mål är att få ner byggkostnaderna. Alla krav som ställs på till exempel brandsäkerhet eller tillgänglighet är i och för sig utmärkta. Alla krav skall vägas samman, så även kostnadseffektiviteten, som jag i detta projekt vill framhäva.

Projektet kommer att baseras på en bred diskussion med branschen i första skedet, med konsumenterna i det andra skedet och i tredje fasen gör vi även en internationell jämförelse. Jag har glädjen att besöka er vackra nejd även i sommar och starta det andra skedet vid bostadsmässans öppning i Vasa i juli.

Rakennusten normitalkoot -hanke pohjautuu valtioneuvoston tämän vuoden alussa hyväksymään asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan, jonka tavoitteena on parantaa talouskasvun edellytyksiä lisäämällä kasvukeskuksien asuntotarjontaa ja edistää asumisen kohtuuhintaisuuden toteutumista.

Oravais kommun har i inledningen till sin framtidsvision beskrivit att vågen i kommunens logo står för en kontinuerlig utveckling och rörelse. Det är utmärkt att kommunen själv på det här sättet visar vägen för en fortsatt utveckling. Oravais kommun vill också medverka till att kommunen har en fungerande infrastruktur och en aktiv och förutseende planlägg-ning. Kommunens havsprofil ger en utmärkt möjlighet för utveckling av en attraktiv boendemiljö. Här bör kommunen naturligtvis känna sitt ansvar och samtidigt se till att kommunstrukturen binds samman och att den på detta sätt bibehåller sin effektivitet.

Oravais Hus har ett bra ställe att gro och växa på. Företaget tävlar om den bästa arbetskraften. Samarbetet med de tekniska skolorna bör vara aktivt för att trygga den arbetskraft som företaget i fortsättningen behöver, det må sen vara byggnadsingenjörer, arbetsledare eller timmermän.

Bästa festpublik, hyvä juhlayleisö,

Oravais Hus har under innevarande århundrade utvecklats från ett litet företag med 20 anställda och en produktion på 10 hus per år till ett medelstort företag med en årsproduk-tion på 100 hus och med 100 anställda. För Oravais kommun med drygt 2000 invånare är företaget en av de största arbetsgivarna. En utvidgning av den grad som nu skett innebär att företaget söker personal från hela nejden. Detta medför ett positivt samarbete med de övriga kommunerna i område

Med dessa ord vill jag framföra statsmaktens hälsning till Oravais Hus och inviga de nya fabriksutrymmena.